Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent
Totalt sal  833 6,0 2 382 5,9 9 477 -0,7
Bilbensin  135 -3,4  377 -3,9 1 693 -5,7
Autodiesel  280 10,3  797 9,7 3 101 1,2
Av dette avgiftspliktig  211 8,1  589 7,5 2 360 2,9
Jetdrivstoff 74 4,7  219 13,5  880 0,1
Marine gassoljer  153 0,4  430 0,6 1 795 1,9
Av dette bunkers 20 -30,3 52 -34,8  282 -12,7
Fyringsparafin 6 18,2 28 24,0 73 -2,7
Lette fyringsoljer 69 41,3  224 32,8  513 12,7
Tung fyringsolje 36 -8,6 98 -23,1  421 -22,1
Av dette bunkers 8 2,6 22 -1,6  104 -47,3
Smørjemiddel 11 -46,0 21 -53,6 80 -20,0
Andre petroleumsprodukt2 68 24,1  187 28,8  920 6,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller