Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Februar 2009- januar 2010 Endring i prosent
Totalt sal  778 5,8      778 5,8 9 458 -0,6
Jordbruk og skogbruk 6 -1,3 6 -1,3 98 5,0
Fiske og fangst 8 24,6 8 24,6 78 -53,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  111 -3,2  111 -3,2 1 213 -7,6
Bygg og anlegg 15 -8,9 15 -8,9  483 -4,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  108 40,1  108 40,1  948 -19,3
Transport  485 1,8  485 1,8 6 219 6,2
Av dette bunkers 24 -30,8 24 -30,8  378 -32,1
Offentleg verksemd 20 33,8 20 33,8  121 13,1
Anna sal2 25 8,1 25 8,1  299 -2,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller