Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Februar 2009- januar 2010 Endring i prosent
Totalt sal  778 5,8  778 5,8 9 458 -0,6
Bilbensin  124 -1,2  124 -1,2 1 711 -5,7
Autodiesel  260 9,3  260 9,3 3 059 0,4
Av dette avgiftspliktig  191 10,1  191 10,1 2 341 2,9
Jetdrivstoff 72 16,2 72 16,2  886 0,1
Marine gassoljer  129 -4,6  129 -4,6 1 783 1,7
Av dette bunkers 16 -36,0 16 -36,0  288 -12,5
Fyringsparafin 14 70,3 14 70,3 74 -2,2
Lette fyringsoljer 78 35,3 78 35,3  480 10,8
Tung fyringsolje 33 -37,8 33 -37,8  432 -22,4
Av dette bunkers 8 -14,9 8 -14,9 89 -58,9
Smørjemiddel 5 5,0 5 5,0 71 -3,0
Andre petroleumsprodukt2 63 23,0 63 23,0  963 9,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller