Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent
Totalt sal  775 -0,3 9 406 -1,2 9 406 -1,2
Jordbruk og skogbruk 9 18,8 98 5,6 98 5,6
Fiske og fangst 7 -45,5 77 -57,2 77 -57,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  104 -15,7 1 217 -7,5 1 217 -7,5
Bygg og anlegg 16 -36,6  480 -5,7  480 -5,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  105 -12,7  917 -22,1  917 -22,1
Transport  505 9,6 6 211 6,5 6 211 6,5
Av dette bunkers 32 -26,5  389 -30,5  389 -30,5
Offentleg verksemd 14 11,0  116 12,7  116 12,7
Anna sal2 15 -2,5  291 -6,5  291 -6,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller