Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent
Totalt sal  775 -0,3 9 406 -1,2 9 406 -1,2
Bilbensin  138 -7,2 1 714 -6,3 1 714 -6,3
Autodiesel  263 3,1 3 036 -0,3 3 036 -0,3
Av dette avgiftspliktig  199 5,0 2 323 2,0 2 323 2,0
Jetdrivstoff 75 15,8  876 -2,1  876 -2,1
Marine gassoljer  137 -4,1 1 790 2,7 1 790 2,7
Av dette bunkers 25 10,9  298 -9,9  298 -9,9
Fyringsparafin 9 13,3 68 -11,0 68 -11,0
Lette fyringsoljer 61 14,6  459 9,0  459 9,0
Tung fyringsolje 32 -27,5  452 -18,1  452 -18,1
Av dette bunkers 7 -63,7 90 -58,7 90 -58,7
Smørjemiddel 8 68,7 70 -5,4 70 -5,4
Andre petroleumsprodukt2 51 -7,2  941 6,5  941 6,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller