Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Desember 2008-november 2009 Endring i prosent
Totalt sal  769 -1,6 8 623 -1,3 9 401 -1,3
Jordbruk og skogbruk 6 -24,9 89 4,3 97 3,6
Fiske og fangst 9 -49,7 70 -58,1 82 -55,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 97 -21,5 1 108 -7,1 1 231 -6,7
Bygg og anlegg 36 1,2  464 -4,3  489 -3,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 77 -31,0  811 -23,2  931 -20,3
Transport  510 13,2 5 705 6,2 6 166 5,9
Av dette bunkers 33 -29,5  357 -30,9  400 -29,1
Offentleg verksemd 10 -2,8  101 12,3  114 10,5
Anna sal2 23 1,0  276 -6,7  291 -10,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller