Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Desember 2008- november 2009 Endring i prosent
Totalt sal  769 -1,6 8 623 -1,3 9 401 -1,3
Bilbensin  127 -5,5 1 575 -6,2 1 724 -5,7
Autodiesel  265 2,6 2 771 -0,6 3 027 -0,4
Av dette avgiftspliktig  199 4,8 2 122 1,7 2 312 2,1
Jetdrivstoff 70 -0,9  801 -3,5  865 -3,4
Marine gassoljer  155 7,0 1 653 3,3 1 795 3,2
Av dette bunkers 26 -2,8  273 -11,4  295 -8,9
Fyringsparafin 5 -30,9 59 -13,9 67 -15,6
Lette fyringsoljer 37 -17,2  397 7,6  450 4,6
Tung fyringsolje 29 -38,2  415 -18,1  460 -17,4
Av dette bunkers 7 -65,5 83 -58,2  103 -53,8
Smørjemiddel 6 -10,2 62 -10,4 67 -10,0
Andre petroleumsprodukt2 74 10,0  890 7,4  945 7,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller