Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Oktober 2008- sepember 2009 Endring i prosent
Totalt sal  847 -2,3 7 043 -1,1 9 435 -2,1
Jordbruk og skogbruk 11 6,4 72 4,6 96 0,1
Fiske og fangst 8 -60,1 51 -60,4  102 -45,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  102 -11,7  907 -4,8 1 269 -3,6
Bygg og anlegg 69 12,1  377 -5,1  489 -8,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 75 -26,0  647 -22,4  988 -13,6
Transport  548 7,4 4 683 6,0 6 095 3,3
Av dette bunkers 33 -36,0  292 -29,6  437 -26,6
Offentleg verksemd 7 -13,0 81 18,6  115 12,3
Anna sal2 28 -31,9  227 -11,5  282 -20,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller