Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Oktober 2008- sepember 2009 Endring i prosent
Totalt sal  847 -2,3 7 043 -1,1 9 435 -2,1
Bilbensin  144 -5,6 1 316 -5,6 1 750 -5,4
Autodiesel  268 -0,7 2 237 -0,7 3 029 -0,4
Av dette avgiftspliktig  209 4,1 1 724 1,9 2 309 2,2
Jetdrivstoff 77 -8,3  629 -7,5  843 -6,5
Marine gassoljer  163 4,6 1 342 2,7 1 777 -0,7
Av dette bunkers 24 -4,7  224 -11,7  301 -16,8
Fyringsparafin 5 -14,8 47 -11,9 70 -16,0
Lette fyringsoljer 28 -5,6  320 11,7  455 4,2
Tung fyringsolje 34 -30,1  356 -13,5  496 -10,6
Av dette bunkers 9 -60,5 67 -56,6  131 -43,0
Smørjemiddel 6 -7,4 80 41,6 98 30,2
Andre petroleumsprodukt2  122 6,8  714 5,3  917 1,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller