Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent
Totalt sal  810 3,8 6 173 -1,3 9 433 -1,7
Jordbruk og skogbruk 9 34,1 61 4,6 96 1,4
Fiske og fangst 4 -52,7 43 -60,1  115 -36,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 91 -12,7  822 -1,9 1 300 -0,1
Bygg og anlegg 71 17,4  291 -13,2  465 -13,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 68 -16,2  638 -12,9 1 080 -4,4
Transport  528 7,6 4 039 3,3 5 961 1,1
Av dette bunkers 32 -32,6  259 -28,7  455 -24,8
Offentleg verksemd 5 13,2 72 18,6  114 11,4
Anna sal2 33 42,2  207 -4,0  302 -13,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller