Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent
Totalt sal  810 3,8 6 173 -1,3 9 433 -1,7
Bilbensin  152 -4,2 1 167 -6,1 1 753 -5,4
Autodiesel  255 4,1 1 970 -0,6 3 031 -0,1
Av dette avgiftspliktig  196 5,1 1 514 1,6 2 301 2,6
Jetdrivstoff 78 0,0  590 -1,2  887 -0,7
Marine gassoljer  148 4,9 1 156 0,4 1 747 -1,9
Av dette bunkers 26 -6,5  200 -12,5  302 -17,2
Fyringsparafin 5 5,6 42 -10,3 72 -15,9
Lette fyringsoljer 22 15,9  293 14,0  458 4,6
Tung fyringsolje 39 -11,2  323 -11,0  512 -7,1
Av dette bunkers 6 -68,3 58 -55,9  145 -38,1
Smørjemiddel 5 -3,5 44 -12,2 68 -8,6
Andre petroleumsprodukt2  107 24,2  588 4,2  905 2,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller