Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent
Totalt sal  780 -5,3 5 357 1,7 9 397 -1,2
Jordbruk og skogbruk 8 13,0 52 0,7 93 -4,3
Fiske og fangst 6 -51,6 38 -58,8  119 -37,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 89 -7,9  731 2,6 1 313 2,3
Bygg og anlegg 35 -29,4  221 -17,1  455 -16,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 58 -38,9  570 -5,8 1 093 1,3
Transport  547 4,0 3 510 6,7 5 924 1,5
Av dette bunkers 38 -29,6  227 -25,4  471 -25,1
Offentleg verksemd 4 -21,7 67 21,9  113 10,5
Anna sal2 34 -0,4  168 -12,8  287 -23,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller