Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent
Totalt sal  780 -5,3 5 357 1,7 9 397 -1,2
Bilbensin  169 -5,1 1 016 -2,6 1 760 -4,2
Autodiesel  243 -1,4 1 714 2,6 3 020 1,1
Av dette avgiftspliktig  194 4,7 1 318 5,1 2 291 4,1
Jetdrivstoff 74 -9,1  512 2,3  887 -0,2
Marine gassoljer  157 -1,3 1 009 3,8 1 740 -1,7
Av dette bunkers 29 -3,9  174 -12,7  304 -19,2
Fyringsparafin 3 -9,0 38 -10,3 71 -18,8
Lette fyringsoljer 17 -0,9  272 16,8  455 3,7
Tung fyringsolje 39 -23,2  278 -8,1  510 -5,6
Av dette bunkers 8 -63,2 52 -49,2  159 -33,5
Smørjemiddel 5 -7,0 39 -10,9 68 -11,3
Andre petroleumsprodukt2 72 -11,1  480 4,4  884 0,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller