Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent
Totalt sal  836 -2,3 4 568 -1,8 9 431 -2,8
Jordbruk og skogbruk 10 24,4 44 -1,4 92 -5,5
Fiske og fangst 5 -34,2 33 -62,0  125 -38,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 38,1  641 0,7 1 320 1,0
Bygg og anlegg 66 -15,5  186 -17,9  469 -13,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 78 -6,8  510 -8,5 1 127 2,5
Transport  526 -6,2 2 958 2,3 5 897 -1,3
Av dette bunkers 34 -15,2  189 -27,9  486 -27,0
Offentleg verksemd 6 31,9 62 23,3  114 9,0
Anna sal2 26 -2,1  133 -15,5  287 -23,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller