Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent
Totalt sal  836 -2,3 4 568 -1,8 9 431 -2,8
Bilbensin  162 -3,5  842 -7,1 1 765 -6,4
Autodiesel  264 -1,6 1 464 -1,8 3 017 -0,9
Av dette avgiftspliktig  206 0,7 1 119 -0,1 2 277 1,6
Jetdrivstoff 72 -14,4  432 -1,4  889 -1,9
Marine gassoljer  141 -10,4  847 -0,6 1 738 -4,1
Av dette bunkers 24 -21,0  145 -15,0  305 -20,8
Fyringsparafin 5 -21,2 34 -12,5 72 -21,4
Lette fyringsoljer 27 21,7  254 14,5  454 2,1
Tung fyringsolje 39 -7,2  239 -11,0  522 -6,2
Av dette bunkers 10 3,8 43 -51,3  173 -33,9
Smørjemiddel 6 -3,6 49 27,8 85 4,3
Andre petroleumsprodukt2  120 18,4  407 2,5  891 0,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller