Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent
Totalt sal  714 -9,7 3 705 -2,4 9 424 -3,1
Jordbruk og skogbruk 7 -27,0 34 -7,2 90 -6,3
Fiske og fangst 4 -65,7 28 -64,7  128 -42,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 96 0,3  524 -5,1 1 287 -3,6
Bygg og anlegg 43 -20,0  120 -19,1  481 -10,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 65 -35,2  432 -8,8 1 133 3,3
Transport  474 -3,4 2 402 3,1 5 902 -0,8
Av dette bunkers 24 -47,5  156 -30,1  492 -29,6
Offentleg verksemd 6 2,7 56 22,4  113 5,4
Anna sal2 19 -15,2  110 -16,2  290 -24,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller