Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent
Totalt sal  714 -9,7 3 705 -2,4 9 424 -3,1
Bilbensin  149 -8,7  680 -7,9 1 771 -6,8
Autodiesel  243 -6,6 1 199 -1,9 3 021 -0,5
Av dette avgiftspliktig  187 -2,4  913 -0,2 2 275 2,1
Jetdrivstoff 47 -34,7  333 -6,1  873 -3,8
Marine gassoljer  132 -6,2  705 1,5 1 753 -3,5
Av dette bunkers 17 -37,1  121 -13,7  311 -20,4
Fyringsparafin 4 -27,7 29 -10,8 73 -22,0
Lette fyringsoljer 26 -6,5  227 13,7  449 -0,3
Tung fyringsolje 31 -20,6  199 -12,1  524 -7,7
Av dette bunkers 7 -62,6 34 -57,6  173 -40,0
Smørjemiddel 10 49,5 46 42,8 88 8,5
Andre petroleumsprodukt2 72 -4,2  287 -3,0  872 -0,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller