Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent
Totalt sal  710 -9,0 2 922 -2,8 9 429 -3,2
Jordbruk og skogbruk 9 1,6 27 -0,2 93 -3,1
Fiske og fangst 5 -67,7 23 -64,5  136 -40,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  105 -2,0  435 -4,7 1 294 -3,8
Bygg og anlegg 24 -27,0 76 -18,6  490 -6,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 63 -40,9  364 -2,5 1 165 7,8
Transport  471 -0,1 1 856 0,8 5 846 -2,1
Av dette bunkers 31 -28,7  131 -25,5  514 -28,2
Offentleg verksemd 8 0,4 49 25,0  112 3,8
Anna sal2 24 -15,2 91 -16,4  293 -24,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller