Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Mai 2008- april 2009 Endring i prosent
Totalt sal  710 -9,0 2 922 -2,8 9 429 -3,2
Bilbensin  138 -7,2  531 -7,6 1 785 -6,5
Autodiesel  227 -11,2  957 -0,6 3 038 0,5
Av dette avgiftspliktig  175 -9,0  726 0,4 2 280 2,7
Jetdrivstoff 62 -15,9  228 -19,1  841 -7,5
Marine gassoljer  142 -3,6  559 1,0 1 732 -5,3
Av dette bunkers 25 -0,5  104 -8,1  321 -19,9
Fyringsparafin 2 -27,2 25 -7,3 74 -21,7
Lette fyringsoljer 35 -4,1  213 23,7  479 5,1
Tung fyringsolje 40 -16,0  167 -10,9  532 -7,0
Av dette bunkers 6 -67,7 27 -56,1  184 -37,5
Smørjemiddel 6 -18,9 21 -17,9 70 -14,3
Andre petroleumsprodukt2 58 -4,5  221 0,3  879 1,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller