Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent April 2008-mars 2009 Endring i prosent
Totalt sal  770 2,7        2 212 -0,6 9 346 -3,4
Jordbruk og skogbruk 6 9,6 18 -1,0 93 -2,7
Fiske og fangst 6 -67,0 18 -63,4  148 -36,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  111 -2,8  330 -5,7 1 296 -3,4
Bygg og anlegg 23 12,5 53 -14,1  500 -4,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 75 -18,1  301 12,9 1 202 15,7
Transport  513 10,8 1 385 1,2 5 697 -4,2
Av dette bunkers 36 -11,8  100 -24,5  527 -27,9
Offentleg verksemd 12 12,5 41 31,2  122 12,1
Anna sal2 24 -8,9 67 -16,9  288 -24,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller