Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent April 2008-mars 2009 Endring i prosent
Totalt sal  770 2,7        2 212 -0,6 9 346 -3,4
Bilbensin  140 -6,1  392 -7,8 1 802 -6,1
Autodiesel  254 11,1  730 3,2 3 069 2,9
Av dette avgiftspliktig  195 12,6  551 3,7 2 297 5,1
Jetdrivstoff 64 -7,4  166 -20,3  721 -19,6
Marine gassoljer  149 2,7  418 2,6 1 727 -5,0
Av dette bunkers 29 -0,5 79 -10,3  321 -21,1
Fyringsparafin 5 -12,6 23 -4,5 76 -19,6
Lette fyringsoljer 53 17,0  178 31,2  482 6,6
Tung fyringsolje 39 -18,2  127 -9,1  517 -8,5
Av dette bunkers 7 -36,8 21 -51,1  197 -34,0
Smørjemiddel 5 -2,8 15 -17,5 71 -11,9
Andre petroleumsprodukt2 61 12,5  163 2,0  882 2,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller