Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  20093 Endring i prosent 20093 Endring i prosent Mars 2008-
februar 2009
Endring i prosent
Totalt sal  699 -5,9       1 383 -6,3 9 267 -4,6
Jordbruk og skogbruk 6 -15,8 12 -5,7 92 -3,8
Fiske og fangst 6 -56,9 12 -61,4  160 -33,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  108 -8,3  219 -7,0 1 299 -3,8
Bygg og anlegg 14 -37,8 30 -27,4  498 -5,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 87 -8,0  225 29,3 1 219 18,4
Transport  443 -2,0  812 -10,3 5 588 -6,6
Av dette bunkers 30 -45,3 64 -30,1  532 -29,4
Offentleg verksemd 15 50,3 30 40,4  121 7,9
Anna sal2 19 -23,2 43 -20,8  290 -23,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.
3  Rettet 31.03.2009.

Standardtegn i tabeller