Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2009 Endring
i prosent
2009 Endring
i prosent
Februar 2008-
januar 2009
Endring
i prosent
Totalt sal  684 -6,6  684 -6,6 9 311 -4,2
Jordbruk og skogbruk 6 9,1 6 9,1 94 -1,9
Fiske og fangst 6 -64,7 6 -64,7  167 -33,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  111 -5,8  111 -5,8 1 309 -3,0
Bygg og anlegg 16 -15,0 16 -15,0  506 -3,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  138 73,9  138 73,9 1 227 18,8
Transport  369 -18,6  369 -18,6 5 597 -6,2
Av dette bunkers 35 -8,0 35 -8,0  557 -26,8
Offentleg verksemd 14 31,1 14 31,1  116 -1,8
Anna sal2 24 -18,8 24 -18,8  296 -23,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller