Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent Februar 2008- januar 2009 Endring i prosent
Totalt sal  684 -6,6  684 -6,6 9 311 -4,2
Bilbensin  126 -10,2  126 -10,2 1 820 -6,0
Autodiesel  240 2,2  240 2,2 3 052 2,6
Av dette avgiftspliktig  177 -0,3  177 -0,3 2 277 4,9
Jetdrivstoff 13 -82,4 13 -82,4  704 -21,3
Marine gassoljer  131 5,3  131 5,3 1 723 -5,2
Av dette bunkers 26 -2,3 26 -2,3  330 -21,0
Fyringsparafin 8 -11,4 8 -11,4 76 -24,2
Lette fyringsoljer 61 31,3 61 31,3  454 -4,9
Tung fyringsolje 49 3,1 49 3,1  531 -7,7
Av dette bunkers 9 -21,0 9 -21,0  216 -32,0
Smørjemiddel 5 -23,2 5 -23,2 73 -10,7
Andre petroleumsprodukt2 51 -1,0 51 -1,0  878 1,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller