Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent Januar 2008-
desember 2008
Endring i prosent
Totalt sal  758 -3,3       9 359 -4,4 9 359 -4,4
Jordbruk og skogbruk 8 -4,7 93 -6,7 93 -6,7
Fiske og fangst 13 -51,7  178 -47,3  178 -47,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  122 -2,5 1 306 -2,4 1 306 -2,4
Bygg og anlegg 25 -16,5  509 -3,1  509 -3,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  119 7,0 1 164 11,1 1 164 11,1
Transport  442 -2,9 5 686 -5,2 5 686 -5,2
Av dette bunkers 43 -12,4  578 -34,5  578 -34,5
Offentleg verksemd 15 -27,8  131 -38,7  131 -38,7
Anna sal2 13 -68,4  281 -15,9  281 -15,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller