Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent Januar 2008-
desember 2008
Endring i prosent
Totalt sal  758 -3,3       9 359 -4,4 9 359 -4,4
Bilbensin  149 0,3 1 835 -6,3 1 835 -6,3
Autodiesel  267 6,4 3 163 6,6 33 163 6,6
Av dette avgiftspliktig  188 8,1 2 277 5,3 2 277 5,3
Jetdrivstoff 48 -36,9  763 -17,3  763 -17,3
Marine gassoljer  129 -8,5 1 600 -14,8 1 600 -14,8
Av dette bunkers 10 -53,5  219 -92,4  219 -92,4
Fyringsparafin 8 -36,6 77 -34,3 77 -34,3
Lette fyringsoljer 55 -12,0  440 -11,6  440 11,6
Tung fyringsolje 42 -18,1  530 -8,9  530 -8,9
Av dette bunkers 20 -22,1  232 -42,3  232 -42,3
Smørjemiddel 5 -5,7 74 -8,8 74 -8,8
Andre petroleumsprodukt2 55 9,5  878 0,8  878 0,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).
3  Rettet 19. januar 2009 kl. 1330.

Standardtegn i tabeller