Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent November 2007- oktober 2008 Endring i prosent
Totalt sal  836 -5,5 7 835 -3,2 9 445 -2,2
Jordbruk og skogbruk 3 -66,4 72 -12,1 89 -7,5
Fiske og fangst 14 -33,1  141 -37,6  178 -34,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 59 -45,1 1 001 -3,7 1 240 -2,8
Bygg og anlegg 43 -40,9  439 -4,2  506 -3,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 92 -5,9  918 9,8 1 130 11,5
Transport  308 -42,0 4 631 -8,0 5 580 -6,5
Av dette bunkers 55 -21,5  488 -26,9  598 -21,1
Offentleg verksemd 17 67,3 85 -13,4  109 -14,2
Anna sal2  300  741,5  547 70,9  612 61,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller