Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent November 2007-oktober 2008 Endring i prosent
Totalt sal  836 -5,5 7 835 -3,2 9 445 -2,2
Bilbensin  150 -6,7 1 551 -6,4 1 845 -6,4
Autodiesel  288 0,2 2 634 6,8 3 136 7,4
Av dette avgiftspliktig  206 1,9 1 906 6,1 2 272 6,5
Jetdrivstoff 75 -2,3  668 -10,9  813 -8,1
Marine gassoljer  131 -20,8 1 340 -11,9 1 656 -8,1
Av dette bunkers 17 -51,4  193 -44,9  265 -34,6
Fyringsparafin 8 -16,9 61 -26,6 81 -19,8
Lette fyringsoljer 39 -0,1  337 -11,4  447 -9,5
Tung fyringsolje 50 18,6  444 -6,7  546 -7,4
Av dette bunkers 24 -8,2  192 -31,7  241 -23,6
Smørjemiddel 15  114,5 85 22,4 96 19,3
Andre petroleumsprodukt2 81 -16,9  716 3,3  824 1,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller