Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent Oktober 2007-
september 2008
Endring i prosent
Totalt sal  845 3,2 6 999 -2,9 9 493 -1,6
Jordbruk og skogbruk 10 21,0 69 -4,4 96 1,1
Fiske og fangst 21 24,8  128 -38,1  185 -36,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  116 23,3  942 1,0 1 289 0,4
Bygg og anlegg 62 -1,8  397 2,6  535 5,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  100 15,2  826 11,9 1 136 12,1
Transport  493 -3,0 4 323 -3,9 5 803 -2,5
Av dette bunkers 52 -17,2  433 -27,5  613 -17,1
Offentleg verksemd 8 5,3 68 -22,6  103 -20,0
Anna sal2 36 4,0  247 -13,2  347 -8,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller