Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring
i prosent
2008 Endring
i prosent
Oktober 2007-
september 2008
Endring
i prosent
Totalt sal  845 3,2 6 999 -2,9 9 493 -1,6
Bilbensin  152 -2,7 1 401 -6,4 1 855 -6,4
Autodiesel  288 10,2 2 347 7,7 3 136 8,8
Av dette avgiftspliktig  210 14,1 1 700 6,6 2 268 7,2
Jetdrivstoff 70 -7,6  594 -11,8  815 -8,1
Marine gassoljer  142 -2,9 1 209 -10,8 1 691 -6,5
Av dette bunkers 16 -43,9  175 -44,2  283 -30,3
Fyringsparafin 6 -22,0 52 -27,9 83 -20,0
Lette fyringsoljer 33 6,2  298 -12,7  447 -11,6
Tung fyringsolje 47 7,7  394 -9,1  538 -10,3
Av dette bunkers 24 -16,2  168 -34,1  243 -20,1
Smørjemiddel 12 89,8 70 11,8 88 9,1
Andre petroleumsprodukt2 95 5,0  635 6,6  841 5,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller