Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring
i prosent
2008 Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
Totalt sal  777 -13,2 6 138 -3,6 9 445 -1,8
Jordbruk og skogbruk 7 -31,7 59 -7,7 94 -2,9
Fiske og fangst 9 -60,9  107 -43,6  181 -39,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  104 2,7  826 -1,5 1 267 -2,4
Bygg og anlegg 60 -18,8  335 3,5  536 4,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 83 7,1  725 11,4 1 122 12,1
Transport  484 -13,6 3 830 -4,1 5 819 -2,1
Av dette bunkers 47 -42,0  381 -28,7  624 -14,8
Offentleg verksemd 5 -24,5 61 -25,1  102 -21,6
Anna sal2 25 -41,8  195 -13,9  323 -4,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller