Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring
i prosent
2008 Endring
i prosent
September 2007-
august 2008
Endring
i prosent
Totalt sal  777 -13,2 6 138 -3,6 9 445 -1,8
Bilbensin  163 -10,7 1 248 -6,8 1 860 -6,8
Autodiesel  262 -2,2 2 054 7,4 3 102 9,2
Av dette avgiftspliktig  191 -0,6 1 488 5,6 2 240 6,7
Jetdrivstoff 65 -29,5  523 -12,4  820 -7,3
Marine gassoljer  126 -25,4 1 065 -11,4 1 689 -6,3
Av dette bunkers 16 -58,7  160 -44,2  296 -29,3
Fyringsparafin 4 -44,7 46 -28,6 84 -19,4
Lette fyringsoljer 21 -16,4  264 -14,5  444 -12,8
Tung fyringsolje 40 -20,6  342 -10,9  528 -11,5
Av dette bunkers 20 -41,8  144 -36,3  247 -15,1
Smørjemiddel 10 9,8 56 4,5 84 4,0
Andre petroleumsprodukt2 86 -6,4  539 6,9  834 3,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller