Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent
Totalt sal  843 -2,9 4 597 -1,5 9 604 0,3
Jordbruk og skogbruk 8 17,5 45 -3,3 98 0,8
Fiske og fangst 8 -72,1 86 -40,9  204 -32,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 95 -11,1  654 1,8 1 291 -0,4
Bygg og anlegg 79 13,3  228 10,4  546 11,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 83 2,0  549 8,7 1 092 6,2
Transport  540 0,7 2 842 -2,0 5 923 0,4
Av dette bunkers 40 -44,9  281 -24,7  685 2,7
Offentleg verksemd 5 -30,2 50 -25,9  105 -19,9
Anna sal2 26 -21,3  142 -6,1  345 2,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller