Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i prosent 2008 Endring i prosent Juli 2007- juni 2008 Endring i prosent
Totalt sal  843 -2,9 4 597 -1,5 9 604 0,3
Bilbensin  168 -7,0  907 -6,5 1 887 -6,3
Autodiesel  279 7,8 1 538 9,0 3 088 10,9
Av dette avgiftspliktig  204 6,5 1 112 6,9 2 232 8,5
Jetdrivstoff 67 -21,3  393 -8,0  860 -3,6
Marine gassoljer  143 -11,3  791 -9,5 1 743 -1,8
Av dette bunkers 19 -46,4  121 -42,0  335 -15,7
Fyringsparafin 6 -28,2 38 -24,7 90 -19,1
Lette fyringsoljer 24 -14,1  224 -15,9  446 -14,3
Tung fyringsolje 39 -26,5  256 -9,7  543 -10,6
Av dette bunkers 9 -73,8  102 -35,0  275 5,8
Smørjemiddel 6 5,2 37 1,0 82 7,6
Andre petroleumsprodukt2  111 27,4  413 18,7  864 8,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller