Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i
prosent
2008 Endring i
prosent
Mars 2007-
februar 2008
Endring i
prosent
Totalt sal  739 -1,5 1 466 -4,3 9 687 -0,3
Jordbruk og skogbruk 7 28,9 12 -11,4 92 -2,1
Fiske og fangst 13 -48,2 31 -42,3  241 -23,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  120 -4,3  238 -5,2 1 371 -4,9
Bygg og anlegg 22 5,2 41 -2,2  522 12,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  101 3,9  179 -6,7 1 086 1,6
Transport  443 1,3  895 -0,4 5 914 1,2
Av dette bunkers 35 -18,2 73 -9,9  508 -9,2
Offentleg verksemd 10 -34,5 21 -30,8  110 -19,4
Anna sal2 23 -1,3 49 -3,1  352 -0,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller