Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring i
prosent
2008 Endring i
prosent
Mars 2007-
februar 2008
Endring i
prosent
Totalt sal  739 -1,5 1 466 -4,3 9 687 -0,3
Bilbensin  136 -3,8  276 -6,7 1 930 -5,7
Autodiesel  246 10,4  491 8,7 2 994 10,9
Av dette avgiftspliktig  180 11,9  356 8,0 2 182 9,5
Jetdrivstoff 67 7,3  139 3,8  899 0,3
Marine gassoljer  130 1,0  243 -11,0 1 798 -0,4
Av dette bunkers 20 -35,8 35 -40,1  323 -14,1
Fyringsparafin 9 -40,4 18 -34,3 94 -26,7
Lette fyringsoljer 44 -32,8 90 -28,1  453 -21,3
Tung fyringsolje 43 -9,7 91 -6,3  564 -12,2
Av dette bunkers 9 -24,3 21 -9,1  147 -17,4
Smørjemiddel 6 0,1 12 4,3 82 9,9
Andre petroleumsprodukt2 57 -4,0  108 -8,5  874 3,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller