Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2008 Endring
i prosent
2008 Endring
i prosent
Februar 2007-
januar 2008
Endring
i prosent
Totalt sal  722 -7,7  722 -7,7 9 693 -0,1
Jordbruk og skogbruk 5 -39,2 5 -39,2 90 -3,6
Fiske og fangst 18 -36,1 18 -36,1  253 -21,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  113 -10,5  113 -10,5 1 371 -4,5
Bygg og anlegg 18 -9,8 18 -9,8  521 13,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 79 -17,5 79 -17,5 1 082 2,0
Transport  452 -2,0  452 -2,0 5 908 1,3
Av dette bunkers 38 -0,4 38 -0,4  515 -8,1
Offentleg verksemd 11 -26,8 11 -26,8  116 -18,8
Anna sal2 27 -4,6 27 -4,6  352 -0,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller