Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Januar 2007-
desember 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  776 6,5 9 753 0,9 9 753 0,9
Jordbruk og skogbruk 8 69,7 93 3,7 93 3,7
Fiske og fangst 19 9,4  263 -19,7  263 -19,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  121 2,4 1 384 -3,2 1 384 -3,2
Bygg og anlegg 22 -6,6  523 15,9  523 15,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  116 53,7 1 099 4,9 1 099 4,9
Transport  451 -0,5 5 917 1,6 5 917 1,6
Av dette bunkers 28 -36,0  516 -11,7  516 -11,7
Offentleg verksemd 13 -4,0  120 -18,5  120 -18,5
Anna sal2 26 14,4  354 1,2  354 1,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller