Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Januar 2007-
desember 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  776 6,5 9 753 0,9 9 753 0,9
Bilbensin  149 -5,5 1 950 -5,2 1 950 -5,2
Autodiesel  251 18,9 2 955 11,5 2 955 11,5
Av dette avgiftspliktig  175 9,8 2 155 10,3 2 155 10,3
Jetdrivstoff 66 6,9  894 0,1  894 0,1
Marine gassoljer  139 7,3 1 828 0,7 1 828 0,7
Av dette bunkers 10 -62,1  346 -10,2  346 -10,2
Fyringsparafin 11 47,8  103 -21,0  103 -21,0
Lette fyringsoljer 61 20,2  488 -14,8  488 -14,8
Tung fyringsolje 50 -9,4  570 -11,6  570 -11,6
Av dette bunkers 11 -39,7  149 -22,9  149 -22,9
Smørjemiddel 5 -11,2 81 10,1 81 10,1
Andre petroleumsprodukt2 46 -10,4  884 6,2  884 6,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller