Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2007 Endring i prosent 2007 Endring i prosent Desember 2006-
november 2007
Endring i prosent
Totalt sal  839 0,6       9 018 0,8 9 752 0,3
Jordbruk og skogbruk 9 5,8 85 0,0 90 -2,2
Fiske og fangst 18 -38,3  244 -21,3  262 -24,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  119 -6,6 1 235 -5,8 1 352 -5,3
Bygg og anlegg 45 8,2  501 17,1  524 17,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  106 6,8  983 1,1 1 058 1,0
Transport  490 1,9 5 473 1,9 5 927 1,5
Av dette bunkers 40 -15,0  488 -9,7  531 -11,3
Offentleg verksemd 11 -25,5  107 -20,0  120 -25,5
Anna sal2 42 23,5  391 15,4  419 14,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller