Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2007 Endring i prosent 2007 Endring i prosent Desember 2006-
november 2007
Endring i prosent
Totalt sal  839 0,6      9 018 0,8 9 752 0,3
Bilbensin  145 -7,6 1 805 -5,0 1 962 -5,3
Autodiesel  250 3,6 2 708 11,0 2 919 10,2
Av dette avgiftspliktig  191 7,4 1 984 10,6 2 144 9,9
Jetdrivstoff 78 6,7  828 -0,4  890 -1,5
Marine gassoljer  176 17,8 1 689 0,2 1 819 -0,6
Av dette bunkers 51 70,1  336 -6,5  362 -8,7
Fyringsparafin 10 -12,5 92 -25,0 99 -26,6
Lette fyringsoljer 49 -22,1  427 -18,2  478 -18,3
Tung fyringsolje 52 -11,1  521 -11,8  575 -9,5
Av dette bunkers 9 -48,1  139 -21,2  156 -20,9
Smørjemiddel 9 62,9 77 11,8 82 7,3
Andre petroleumsprodukt2 70 -7,2  872 10,2  928 10,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller