Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Oktober 2006-
september 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  820 -0,9 7 231 -0,1 9 660 0,7
Jordbruk og skogbruk 8 -14,4 66 -4,0 87 -1,6
Fiske og fangst 17 -37,3  206 -15,7  290 -17,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 94 -16,9 1 008 -5,4 1 372 -3,0
Bygg og anlegg 63 -9,8  384 15,8  504 23,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 93 24,8  770 -0,9 1 041 5,4
Transport  505 1,2 4 453 1,8 5 901 1,7
Av dette bunkers 39 -29,1  401 -9,0  544 -12,7
Offentleg verksemd 7 -21,1 85 -20,9  124 -26,1
Anna sal2 33 30,8  258 -2,8  342 -7,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller