Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Oktober 2006-
september 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  820 -0,9 7 231 -0,1 9 660 0,7
Bilbensin  157 -7,5 1 496 -4,8 1 981 -4,7
Autodiesel  261 15,4 2 168 11,3 2 870 10,8
Av dette avgiftspliktig  184 7,7 1 587 10,7 2 107 10,6
Jetdrivstoff 76 2,4  674 -0,9  887 -1,2
Marine gassoljer  147 -5,7 1 349 -1,5 1 794 -1,6
Av dette bunkers 21 -48,2  258 -11,8  351 -13,3
Fyringsparafin 8 -15,7 73 -27,1  103 -22,5
Lette fyringsoljer 31 -14,5  339 -17,0  503 -9,6
Tung fyringsolje 44 -11,0  428 -11,0  591 -4,1
Av dette bunkers 13 -17,1  119 -17,4  168 -21,0
Smørjemiddel 6 1,2 60 12,7 81 10,7
Andre petroleumsprodukt2 91 -10,1  645 3,2  850 3,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller