Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2007 Endring i prosent 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent
Totalt sal  807 1,5 5 510 -0,5 9 636 0,7
Jordbruk og skogbruk 7 -19,9 47 -6,9 86 -0,9
Fiske og fangst 20 -10,2  166 -14,2  300 -17,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  103 6,6  813 -4,1 1 394 -1,5
Bygg og anlegg 42 5,1  248 18,4  490 34,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 75 3,2  593 -1,7 1 037 8,9
Transport  524 2,5 3 393 1,6 5 877 1,0
Av dette bunkers 51 9,5  306 -8,9  554 -17,0
Offentleg verksemd 6 25,4 72 -20,8  128 -28,0
Anna sal2 29 -24,5  179 -12,6  324 -17,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller