Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2007 Endring i prosent 2007 Endring i prosent Aug 2006- juli 2007 Endring i prosent
Totalt sal  807 1,5 5 510 -0,5 9 636 0,7
Bilbensin  187 -5,1 1 156 -4,3 2 005 -4,4
Autodiesel  234 14,1 1 639 10,7 2 808 9,4
Av dette avgiftspliktig  177 15,0 1 212 11,2 2 075 10,4
Jetdrivstoff 79 -10,7  506 -1,9  883 0,4
Marine gassoljer  159 9,2 1 032 -2,5 1 788 -1,8
Av dette bunkers 30 14,5  206 -7,3  369 -11,8
Fyringsparafin 6 0,7 57 -24,7  112 -15,3
Lette fyringsoljer 17 -8,6  284 -16,0  519 -6,7
Tung fyringsolje 50 -14,5  334 -12,1  599 -3,6
Av dette bunkers 15 -23,8 90 -19,2  172 -29,3
Smørjemiddel 6 -14,1 42 2,9 75 4,1
Andre petroleumsprodukt2 69 -0,1  461 3,8  847 2,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller