Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Juli 2006-
juni 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  874 -1,1 4 693 -1,2 9 619 0,9
Jordbruk og skogbruk 7 4,0 42 -0,8 89 5,9
Fiske og fangst 28 9,5  146 -14,7  303 -19,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  108 -12,6  671 -10,7 1 339 -4,1
Bygg og anlegg 69 17,9  206 21,9  488 41,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 87 -3,8  520 -2,0 1 037 11,9
Transport  532 -1,2 2 876 1,6 5 871 0,7
Av dette bunkers 49 -15,9  255 -11,8  549 -21,4
Offentleg verksemd 7 5,8 66 -22,7  128 -27,6
Anna sal2 36 5,3  167 -2,7  365 -8,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller