Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Juli 2006-
juni 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  874 -1,1 4 693 -1,2 9 619 0,9
Bilbensin  180 -5,0  970 -4,1 2 015 -4,2
Autodiesel  259 13,3 1 406 10,3 2 780 9,0
Av dette avgiftspliktig  191 9,7 1 036 10,8 2 053 10,0
Jetdrivstoff 85 0,6  427 -0,1  892 4,0
Marine gassoljer  161 -7,4  873 -4,4 1 775 -3,0
Av dette bunkers 31 -22,7  176 -10,2  365 -16,5
Fyringsparafin 9 -24,7 51 -26,6  112 -15,5
Lette fyringsoljer 28 -15,7  267 -15,9  521 -6,1
Tung fyringsolje 53 -17,7  285 -11,1  609 -0,3
Av dette bunkers 18 -0,1 75 -18,1  177 -30,8
Smørjemiddel 6 5,4 36 8,0 72 3,4
Andre petroleumsprodukt2 93 0,6  377 -1,4  843 2,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller