Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Juni 2006-
mai 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  795 -0,2 3 818 -1,3 9 628 1,4
Bilbensin  175 -4,2  789 -3,9 2 024 -4,2
Autodiesel  247 9,4 1 148 9,7 2 750 8,2
Av dette avgiftspliktig  183 10,7  845 11,0 2 036 9,8
Jetdrivstoff 73 1,3  342 -0,3  892 6,3
Marine gassoljer  152 5,1  712 -3,7 1 788 -1,6
Av dette bunkers 31 17,3  146 -7,0  374 -15,4
Fyringsparafin 7 -29,1 42 -27,0  115 -13,8
Lette fyringsoljer 32 -13,4  239 -15,9  526 -5,5
Tung fyringsolje 41 -20,0  233 -9,4  620 3,1
Av dette bunkers 13 -1,4 57 -22,5  177 -33,5
Smørjemiddel 7 6,5 30 8,5 72 2,1
Andre petroleumsprodukt2 61 -8,7  283 -2,5  841 2,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller