Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Mai 2006-
april 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  714 -3,0 3 020 -1,9 9 636 1,5
Jordbruk og skogbruk 8 -1,4 27 -8,7 91 8,5
Fiske og fangst 22 -4,6  101 -11,5  329 -10,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  104 21,8  447 14,6 1 327 26,0
Bygg og anlegg 30 43,5 92 24,4  481 47,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 69 -13,3  345 -2,4 1 053 17,3
Transport  453 -4,4 1 832 -5,0 5 776 -6,6
Av dette bunkers 40 -7,1  164 -15,3  555 -25,3
Offentleg verksemd 9 -2,6 52 -4,2  132 27,3
Anna sal2 20 -46,5  124 -8,2  449 -7,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller