Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Mai 2006-
april 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  714 -3,0 3 020 -1,9 9 636 1,5
Bilbensin  158 -3,5  614 -4,0 2 031 -4,1
Autodiesel  216 13,1  900 9,3 2 727 8,2
Av dette avgiftspliktig  158 13,6  661 10,9 2 017 9,8
Jetdrivstoff 63 -10,1  269 -0,7  891 7,8
Marine gassoljer  137 -7,8  560 -6,3 1 780 -3,1
Av dette bunkers 27 -18,5  115 -11,9  370 -19,4
Fyringsparafin 2 -58,3 35 -26,6  117 -11,2
Lette fyringsoljer 33 -26,6  207 -16,6  530 -4,7
Tung fyringsolje 41 -24,9  191 -7,4  631 4,9
Av dette bunkers 10 0,6 44 -26,9  177 -36,0
Smørjemiddel 6 15,1 24 3,9 73 0,0
Andre petroleumsprodukt2 59 8,7  222 -0,9  855 3,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller